Resurs - Statistik

Vill du se hur beläggningen har varit?

Statistik

Analysera hur bokningarna fördelar sig?

Denna tilläggsmodul som numera levereras med i Resurs ger er möjlighet att se och analysera exempelvis beläggning av era resurser. Modulen har ett antal definierade rapporter och diagram och är uppbyggd som en guide. Genom att enkelt välja inställningar i några få steg producerar modulen rapporter.

Rapporterna kan skapas med olika verktyg, Excel, Word eller med ett internt verktyg. Om man väljer Excel eller Word (från Microsoft Office 97 eller nyare) har man möjlighet att redigera i rapporten. För att skapa diagram behöver man ha Excel i den dator som modulen körs i. Används det interna verktyget visas rapporten för förhandsgranskning där man kan välja att skriva ut den.


Titta på bilder (screenshots) över de olika stegen i modulen med förklaringar för varje steg.

 

Nedan finns några exempel på rapporter som är skapade i Pdf-format. Värdena i dessa rapporter är fiktiva och är endast till för att demonstrera de olika rapporterna. Klicka på ikonen framför den rapport som du vill titta på. Rapporten öppnas i ett eget fönster som du kan stänga för att komma tillbaka till detta fönster.

  Antal per status. Visar antal bokningar uppdelat per status inom ett givet tidsintervall. Även summa per resurs och status samt medelvärde visas. Ett diagram visar antalen i respektive status färg.

  Antal startande per intervall. Rapporten visar antal startande bokningar uppdelat på tim-grupper och resurser. Summering av både resurser och tim-grupper samt medelvärde för tim-grupper.

  Beläggningsrapport, antal per status. Visar en tabell med antal bokningar per resurs och status för valt tidsintervall. Visar även summa och medelvärde.

  Beläggningsrapport, tid per resurs. Rapporten visar summa nedlagd tid per resurs samt procent av arbetstiden för valt tidsintervall. Även summa och medelvärde visas.

  Startande bokningar. Visar starttid, status samt notering för de bokningar som har starttid inom valt intervall. Man väljer även vilken/vilka status som ska finnas med i rapporten.

  Tid per resurs & status. Här visas nedlagd tid per resurs och status för valt tidsintervall. Möjlighet att visa en varningsnivå som indikerar de resurser som inte når upp till den valda nivån. Visar också summa och medelvärde per status samt procent per resurs. Värden visas i ett diagram med respektive status färg.

  Valfria fält & statistik. Rapporten skriver ut valfria fält för bokningarna per resurs och tidsintervall. Möjlighet att välja statistikvärden så som antal, medianvärde, standardavvikelse, varians, m.m.

  Äldre bokningar. Här skapas en lista med resurs, bokningsnummer, starttid och kund. Även antalet bokningar visas som överrensstämde med gjorda val.


För att kunna se ovan exempel och andra Pdf-dokument, krävs att du har Adobe Acrobat Reader version 3 eller nyare. Saknar du Adobe Acrobat Reader kan du hämta den gratis via Internet genom att klicka på ikonen nedan.

Skaffa Acrobat Reader

 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Statistik